Nie każda spółka funkcjonuje z sukcesem na rynku. Częstokroć z powodu niewłaściwego zarządzania, niekorzystnych umów bądź po prostu zaskakujących okoliczności, zadłużenie przedsiębiorstwa rośnie tak szybko, iż rodzi się strach przed niewypłacalnością wobec wierzycieli czy wręcz o upadłość firmy. W takich wypadkach należy skorzystać z porady doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – jedynie z licencją od Ministerstwa Sprawiedliwości

Na początku 2016 r. weszło w życie Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z przepisami tej ustawy nadawana wcześniej licencja syndyka zamieniła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest ona przyznawana przez Ministra Sprawiedliwości osobom fizycznym, które spełniają wymagania przedstawione w art. 3 aktualnej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to między innymi: posiadanie polskiego obywatelstwa, nieskazitelna opinia, wykształcenie wyższe magisterskie, pełna zdolność do czynności prawnych, zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem bądź jego częścią oraz zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin jest organizowany nie rzadziej niż co pół roku. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego wypełniają zadanie problemowe, jak również odpowiadają na 100 pytań testowych z zakresu prawa, finansów, ekonomii oraz zarządzania, ze szczególnym naciskiem na procedury postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Doradca restrukturyzacyjny – pomoc dla dłużnika oraz wierzyciela

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym przyznała licencjonowanym doradcom większe uprawnienia niż te, którymi dysponowali syndycy przed 2016 r.. Syndyk podejmował działania wyłącznie na polecenie sądu. Od 2016 r. doradca restrukturyzacyjny może wspierać przedsiębiorcę na wiele tygodni przed przystąpieniem do postępowania restrukturyzacyjnego, m.in. poprzez dokonanie analizy kondycji, w jakiej znalazła się przedsiębiorstwo i określenie najlepszego w danej sytuacji kierunku restrukturyzacji czy opracowanie poprawnego wniosku do sądu o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może również reprezentować dłużnika w mediacjach z wierzycielami w toku postępowania o zatwierdzenie układu, jak również może wspierać swoją wiedzą wierzycieli, chroniąc ich interesy.

Restrukturyzacja to często trudna i wielowątkowa procedura, w związku z tym ważne jest, aby doradca restrukturyzacyjny był w stanie w prosty sposób objaśnić dłużnikowi jego możliwości. Preferowaną cechą doradcy będzie również znakomita orientacja w gałęzi gospodarki, w której funkcjonuje restrukturyzowana spółka, bowiem upraszcza to opracowanie planu restrukturyzacji oraz odszukanie i zaproponowanie dłużnikowi najlepszych źródeł finansowania.