Więcej na temat noty księgowej na 40 euro na https://flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/.

Każdy przedsiębiorca prędzej lub później trafia na kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wykorzystać jako jeden z etapów procedury upominawczej, a może wystawiać niezwłocznie?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeśli należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, lecz nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 roku może z kolei wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś kiedy wysokość niezapłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w płatności, co więcej bez konieczności uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Warto jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zburzy pielęgnowanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych stosunków partnerskich. Wszak opóźnienie w przelaniu opłaty może być kwestią przejściowych kłopotów z wypłacalnością lub jednorazowego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego rozmyślnym działaniem. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Bezpłatny generator not księgowych znajdziesz na stronie Flobo

Kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące prawo mówi o nocie w euro. Informacja o tym znajduje się we wspomnianym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN ustala się biorąc za podstawę średni kurs euro deklarowany przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom polecamy skorzystanie z generatora not księgowych, dostępnego darmowo przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności w firmach, która posiada także kompleksowy moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]